Copyright © All Rights Reserved

2018

Separatvand.dk

Renere teknologi til håndtering og rensning af separat regnvand

 

Formålet med materialet på denne hjemmeside er at give forsyninger, rådgivende ingeniører og kommuner værktøjer til at implementere teknologier til håndtering og rensning af separat regnvand.

Dette gøres gennem faktablade, notater, vejledninger og et computerprogram til simulering af vand- og stoftilbageholdelse i bassiner.

Våde regnvandsbassiner

Baggrundsnotatet redegør for den rensning der kan forventes. Det giver et overblik over, hvordan et bassin dimensioneres og designes, om hvordan det fungere som akvatisk økosystem, samt information om vedligehold <download>.

 

Faktabladet giver et overblik over dimensionering af et vådt regnvandsbassin samt hvilken rensning der kan forventes <download>.

 

Infiltrationsbassiner

Baggrundsnotatet redegør for udformning og dimensionering af et infiltrationsbassin, for observeret påvirkning af det underliggende grundvand, samt råd og vejledning om vedligehold <download>.

 

Faktabladet giver et overblik over dimensionering af et infiltrationsbassin samt et overblik over renseeffekt <download>.

 

Computerprogram til dimensionering

I forbindelse med projektet er der udviklet et stykke software til beregning af udledte vand- & stofmængder fra separate regnvandsudledninger. Programmet WDP muliggør hydraulisk og stofmæssig dimensionering af våde regnvandsbassiner med udgangspunkt i historiske regnserier. Programmet kan downloades fra denne side <link>.

Anbefalinger til miljøkrav til udledning og nedsivning af regnvand

Vilkår for udledning af separatkloakeret regnvand og nedsivning af tag- og vejvand skal i hver enkelt sag udarbejdes med udgangspunkt i et konkret kendskab til lokale forhold som forureningskilder og recipienternes følsomhed. Uanset hvor regnvand udledes eller nedsives vil der dog være nogle vilkår, som er vigtige at stille og andre, der er mindre relevante. I det notatet sammenfattes derfor en række anbefalinger til, hvilke generelle vilkår, der kan stilles til udledning og nedsivning af regnvand. <download>

 

Baggrundsrapporten om risiko ved nedsivning og udledning af separatkloakeret regnvand beskriver sammensætning af afledt vand, de processer der betyder noget for transporten og hermed skæbnen af stofferne i jord og grundvand. Endvidere vurderer og ranker den de forskellige stoffers potentielle påvirkning af jord/grundvand på baggrund af grundvandskvalitetskriterierne. Der gives forslag til metodik for uddybende risikovurderinger over udvalgte stoffer/grupper. <download>

 

Baggrundsrapporten om mulighedskort for nedsivning af separatkloakeret regnvand opstiller og beskriver, med Allerød Kommune som konkret eksempel, et operationelt koncept for myndighedens håndtering af ansøgninger om tilladelse til nedsivning af separatkloakeret regnvand. <->

 

Lokale nedsivnings- og renseløsninger

Notatet beskriver teknologier, der kan tages i anvendelse i forbindelse med forbehandling af vand forud for nedsivning gennem jorden i små lokale anlæg. Der beskrives såvel BAT teknologier, som teknologier der stadig er på forsøgsstadet. <download>

Notater, faktablade og computerprogram er udarbejdet som et led i projektet ”Teknologier til håndtering og rensning af separat regnvand”, støttet af Miljøstyrelsens program ”tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi”, Naturstyrelsen. Formålet med projektet har været at beskrive eksisterende viden om våde regnvandsbassiners funktion, samt give vejledning om hvordan sådanne bassiner dimensioneres.

 

I projektet deltog fra Aalborg Universitet: Jes Vollertsen, Thorkild Hvitved-Jacobsen, Asbjørn Haaning Nielsen. Fra Orbicon A/S deltog Søren Gabriel. Fra Teknologisk Institut deltog Inge Faldager. Fra Danmarks Tekniske Universitet deltog Karsten Arnbjerg-Nielsen.